Veel gestelde vragen

Breng‐ en haalmomenten + meer info

Ouders hebben toegang tot de lokalen waar je kind(eren) opgevangen worden. Omwille van de regelgeving betreffende de toegangscontrole, dien je aan te bellen om toegang te verkrijgen tot de lokalen.

Om de veiligheid te garanderen, vragen wij om je kind(eren) te brengen en af te halen in de opvanglokalen.

 • het brengmoment wordt vastgelegd met een stempel voor de naam van je kind(eren)
 • het vertrek van je kind(eren) wordt gemeld bij de begeleidster en de lijst wordt afgetekend door de persoon die je kind(eren) afhaalt

wanneer er ’s morgens niet gestempeld wordt, wordt de opvang aangerekend vanaf 6.30 uur
wanneer er ’s avonds niet wordt afgetekend, wordt de opvang aangerekend tot 18.30 uur

Wie haalt mijn kind(eren) af? + meer info

Kinderen mogen enkel vertrekken met de vertrouwenspersonen die op de inlichtingsfiche vermeld zijn. Indien een andere persoon je kind(eren) komt afhalen, dien je vooraf de opvang hiervan te verwittigen.

Je bezorgt een ondertekend toelatingsformulier aan de persoon die je kind(eren) afhaalt, zodat dit afgegeven kan worden aan de begeleidster in de opvang.

Indien je kind(eren) zelfstandig de opvang mag verlaten, moet je hiervoor een toelatingsformulier ondertekenen. Enkel in dat geval kan je kind(eren) zelf aftekenen bij het verlaten van de opvang. 

Je bent zelf verantwoordelijk voor je kind(eren) nadat zij de opvang verlaten hebben.

Het toelatingsformulier vind je op de website.

Verplaatsingen van en naar school + meer info

De begeleidsters zorgen voor een veilige en gepaste verplaatsing van en naar de school. 
Voor deze verplaatsingen zal geen extra kost aangerekend worden.

Eten en drinken + meer info

Wij bieden geen warme maaltijden aan. Op woensdagmiddag en vakantiedagen, geef je zelf een lunchpakket mee aan je kind(eren). Wij zorgen wel voor een smakelijk vieruurtje, waarvoor we je een bijdrage aanrekenen:

 • Fruit: 0,50 euro
 • Soep: 0,50 euro (enkel tijdens vakantiedagen)
 • Koek: 0,50 euro (niet op maandag en dinsdag)

Je mag natuurlijk altijd zelf drank of een vieruurtje meegeven aan je kind(eren). 
Water is steeds gratis verkrijgbaar.

Op maandag en dinsdag worden er vanuit de opvang geen koeken aangeboden aan de kinderen. Wij voorzien dan in een vers stuk fruit. Ook op de andere dagen stimuleren wij de kinderen om te kiezen voor een gezond tussendoortje. (fruit, groenten, joghurt...)

 

 1. Geef je kind geen snoep, energiedranken en frisdranken mee naar Plons.
 2. Wanneer je kind(eren) een specifiek dieet moet(en) volgen, zullen wij hieraan in de mate van het mogelijk aan tegemoet komen. Je maakt hierover zelf duidelijke afspraken met de coördinator.
Kleding + meer info

Voor de opvang op vakantiedagen trek je je kind(eren) gemakkelijke speelkledij en stevig schoeisel aan. Bij sommige activiteiten kunnen we je vragen om specifieke kledij of reservekledij te voorzien.

Om verloren voorwerpen te vermijden, vragen wij u om jassen, boekentassen, brooddozen en andere waardevolle voorwerpen te tekenen.

Gevonden voorwerpen kan je terug afhalen in de eigen opvang of in de centrale opvang in Peer.

Foto’s genomen in de opvang + meer info

Op de inlichtingenfiche kan je toelating geven om de foto’s van uw kind(eren) te laten publiceren. In geen enkel geval zullen persoonlijke gegevens vermeld worden bij de publicatie.

Mijn kind is ziek + meer info

Zieke kinderen kunnen wij helaas niet opvangen.
Het is daarom een goed idee om op voorhand oplossingen te zoeken in het geval dat je kind(eren) ziek zou(den) zijn.

Wij zijn genoodzaakt uw kind(eren) te weigeren in volgende gevallen:

 • uw kind is te ziek om deel te nemen aan de normale activiteiten van de opvang
 • uw kind heeft te veel aandacht en zorg nodig, zodat de veiligheid en gezondheid van de andere kinderen in de opvang niet meer gegarandeerd kan worden
 • uw kind heeft één of meerdere van de volgende symptomen:
  - diarree
  - braken
  - ademhalingsmoeilijkheden of ademnood
  - koorts boven 38.2°C
  - verwardheid of rode huiduitslag
  - huiduitslag in combinatie met koorts of verandering van gedrag. 
    Uw kind kan weer naar de opvang komen als een arts bepaald heeft dat het niet om een besmettelijke ziekte gaat
  - mondzweren met kwijlen, tenzij een arts bepaald heeft dat het niet besmettelijk is
 • uw kind heeft een bepaalde besmettelijke ziekte waarbij het kind zelf of de andere kinderen een risico lopen.

Wij verwittigen alle ouders wanneer er een besmettelijke ziekte in de opvang is, zodat je weet dat de kans bestaat dat je kind(eren) met een besmetting in aanraking is/zijn gekomen. Om de privacy van het betrokken gezin te garanderen, zijn deze waarschuwingen steeds anoniem.

Mijn kind wordt ziek tijdens de opvang + meer info

Wanneer je kind(eren) ziek wordt/worden in de loop van het opvangmoment, zullen wij altijd telefonisch contact met je opnemen. Als je niet bereikbaar bent, nemen wij contact op met de vertrouwenspersoon die je aangegeven hebt op de inlichtingsfiche. Indien nodig contacteren wij de huisdokter van je kind(eren).

Indien noodzakelijk, nemen wij onmiddellijk contact op met een dokter en/of de hulpdiensten. Als dit gebeurt, brengen wij je natuurlijk zo snel mogelijk op de hoogte.

Wijzigingen i.v.m. de gezondheid van je kind(eren), telefoonnummers of wijziging van huisdokter meld je zo snel mogelijk bij de coördinator.

Mijn kind wordt ziek tijdens de schooluren + meer info

Als je kind(eren) ziek wordt/worden op school en naar huis gaat/gaan, vergeet dan zeker niet de opvang te verwittigen vóór het opvangmoment; dit mag door een bericht in te spreken op de voicemail.

Anders zijn wij genoodzaakt je extra kosten aan te rekenen.

Medicatie + meer info

Wij zullen nooit op eigen initiatief medicatie toedienen aan je kind(eren).

Voor de toediening van enige vorm van medicatie zullen wij contact opnemen met de vertrouwenspersoon in geval van ziekte.

Wanneer je kind(eren) medicatie moeten nemen, vragen wij om dit zoveel mogelijk thuis te doen. Wanneer wij in de opvang toch medicatie moeten toedienen, moet je een toelatingsformulier invullen.

Vaccinaties + meer info

In België is alleen het vaccineren van jonge kinderen tegen polio verplicht.

Het is echter sterk aanbevolen om je kind te vaccineren volgens het vaccinatieschema van de Hoge Gezondheidsraad, dat Kind en Gezin toepast.

Wanneer je kind onvoldoende immuun is voor ziekten zoals difterie, kinkhoest, klem, hersenvliesontsteking, mazelen, bof, rode hond of hepatitis B kan dit ernstige verwikkelingen voor je kind tot gevolg hebben.

Ook lopen andere kinderen en personeelsleden in de opvang het risico om besmet te worden. Dit is vooral gevaarlijk voor baby’s die nog niet gevaccineerd werden of voor zwangere vrouwen.

Luizenbeleid + meer info

Hoofdluizen gaan nog steeds gepaard met een taboesfeer. Dat is echter niet nodig: iedereen kan met hoofdluizen te maken krijgen!

Ons voornaamste doel is om ervoor te zorgen dat zo weinig mogelijk kinderen getroffen worden door hoofdluizen. Daarom vragen wij ons zo snel mogelijk in te lichten wanneer je kind(eren) met hoofdluizen te maken krijgen.

De informatie zal steeds met de nodige discretie behandeld worden.

Ik heb een klacht + meer info

Wij willen je de mogelijkheid geven om alles bespreekbaar te maken bij coördinator en/of beleid. Daarom kan je met problemen, vragen, suggesties, … altijd bij ons terecht.

Hoe?

Via de meldingskaart die je kan vinden op de website en/of in de opvang zelf. De meldingen zullen altijd met de nodige discretie en ernst behandeld worden. Indien je je persoonlijke gegevens invult, zal je hierover altijd een terugkoppeling krijgen.

Kind & Gezin

Als je je door ons niet gehoord voelt, kan je steeds de  om de klachtendienst van Kind & Gezin contacteren via klachtendienst@kindengezin.be of telefonisch: Tel. 02 533 14 14.

Verzekering + meer info

Wij hebben een verzekering afgesloten voor burgerlijke aansprakelijkheid van onze begeleidsters en je kind(eren). Er is eveneens een verzekering tegen lichamelijke ongevallen van je kind(eren) tijdens hun verblijf in de opvang.

Aangifte van schade en/of ongeval geef je zo snel mogelijk door na de feiten. Aangifteformulieren kan je verkrijgen in de opvang.

Wij zijn genoodzaakt om schade en/of vernieling die door je kind(eren) moedwillig aangericht wordt/worden, te verhalen op je persoonlijke familiale verzekering.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer + meer info

Wij vragen bij de inschrijving en tijdens de opvang van je kind(eren), bepaalde persoonlijke gegevens op over je kind(eren) en je gezin. Deze gegevens worden opgevraagd en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van de coördinator.

Volgens de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heb je recht op toegang tot deze gegevens en kan je om verbetering vragen.

Wij verzekeren je dat geen informatie over je gezin meegedeeld zal worden aan derden zonder je uitdrukkelijke toestemming.

Financiële bijdragen + meer info

De opvangprijs dekt het geheel van de opvangkosten, exclusief kosten voor eten en drinken en bijkomende administratieve kosten. Mogelijke andere kosten zijn bijdragen voor daguitstappen. Deze zullen wij afzonderlijk en duidelijk met je communiceren, en je geeft hiervoor telkens schriftelijk toestemming.

De opvangprijzen worden vastgelegd door het organiserende bestuur en liggen binnen de wettelijke grenzen.

Prijsberekening

De bijdrage wordt berekend op basis van de aanwezigheidsduur van je kind(eren).

De wettelijke grenzen voor de opvangprijzen worden elk jaar in september aangepast aan de index. Elke wijziging van onze opvangprijs zal vooraf schriftelijk gemeld worden.

Vermindering van opvangprijzen + meer info

Wanneer wij meerdere kinderen van uw gezin op dezelfde dag opvangen, heb je recht op een verminderd tarief. Hiervoor kan je het tarievenreglement raadplegen.

Voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben, kunnen we een sociaal tarief aanrekenen. Deze uitzonderingen worden toegekend op basis van een administratief dossier dat alle relevante aspecten voor een gemotiveerde beslissing bevat. De toekenning van een sociaal tarief zal jaarlijks geëvalueerd worden.

Als je in aanmerking denkt te komen voor een sociaal tarief, neem dan zo snel mogelijk contact op met de coördinator.

Je dossier zal vertrouwelijk behandeld worden.

Facturatie en betaling + meer info

Je ontvangt maandelijks een factuur met gedetailleerd overzicht van de opvang per kind.

Betalingstermijn

Je betaalt je factuur binnen 30 kalenderdagen d.m.v. een overschrijving of domiciliëring.

Laattijde betaling

Bij laattijdige betaling worden volgende stappen ondernomen:

 1. Je zal een schriftelijke herinnering ontvangen en er kunnen administratieve kosten aangerekend worden.
 2. Wanneer de verschuldigde bedragen van meer dan twee maanden niet betaald worden, zullen wij contact opnemen met de sociale dienst van de Welzijnscampus om je dossier te bespreken. Op basis van dit intern overleg zal indien nodig contact met je opgenomen worden vanuit de Welzijnscampus. Je krijgt dan de mogelijkheid om je situatie, en eventuele redenen van niet-betaling, te bespreken.
 3. Wanneer niet‐betaling verder aanhoudt en/of geen akkoord gevonden kan worden samen met de Welzijnscampus, zullen wij genoodzaakt zijn om de opvang van je kind(eren) te weigeren. Indien je je kind(eren) toch verder naar de opvang laat komen, zullen wij ook niet nalaten om administratieve kosten aan te rekenen.
 4. Na aangetekende aanmaning zal je dossier dan overgemaakt worden aan de deurwaarder voor invordering. De eventuele kosten zijn voor jouw rekening.
Fiscaal attest + meer info

Jaarlijks zal je van ons een fiscaal attest ontvangen voor de opvangmomenten van je kind(eren).

Het FOD Financiën verbiedt ons bijkomende kosten zoals administratieve kosten vieruurtje, vervoer, daguitstappen e.d. te vermelden op dit attest.